2014

Nedenfor er indsat protokollens referat af bestyrelsesmøde med indkaldelse til generalforsamling 22. maj 2014 i Emdrupparkens klubhus, Nøkkerosevej samt protokollens referat af generalforsamlingen.


På denne generalforsamling blev DONG's arbejde med kabellægningen omtalt


Der var forslag om at oprette en hjemmeside for foreningen, hvilket blev besluttet, og til at forestå arbejdet blev udpeget Hannibal Knudsen og Asger Zangenberg. Det var i den forbindelse undersøgt om Emdrup Grundejerforening ville oprette særlige undersider for vejlaugene, hvilket ikke var tilfældet. Hjemmesiden er nu en realitet. Den skal fungere som en slags vidensbank for foreningens medlemmer. Beslutningen om hjemmesiden er foreløbig for et år.


På generalforsamlingen blev endvidere et forslag om procedure for vedtægtsændringer drøftet.

Selv om forslaget ikke kunne realitetsbehandles på denne generalforsamling, så var der enighed om, at principperne følges og at forslaget skal med på dagsordenen for generalforsamlingen 2015.


Hovedlinierne i forslaget er:

"1.Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til medlemmerne i god tid forud for generalforsamlingen, dvs. sammen med indkaldelsen, og fremgå af dagsordenen. Hermed sikres, at medlemmerne på forhånd ved, hvad der er på spil.

2.På generalforsamlingen kræves særligt kvalificeret flertal (typisk 2/3 af de fremmødte) for at vedtage ændringsforslag. Hermed sikres, at der er bred opbakning bag ændringer."

Dette ligger i øvrigt i god tråd med foreningens praksis siden 1918.


Den vellykkede vejfest blev nævnt og igen med forslag om gentagelse.


Som tidligere år blev atter nævnt problemerne med svineri på fortovene ....