2015

Nedenfor er optrykt indkaldelsen til generalforsamlingen 2015 sammen med bilag om regnskab og budget samt forslag til ændringer af vedtægterne. Desuden er vist andre forslag til behandling under pkt 5, som er webmaster bekendt

Endvidere er optrykt protokollens referat af bestyrelsesmødet, der indkalder til generalforsamling samt referatet fra generalforsamlingen.

Dette referat er samtidig historisk, da det bliver det sidste håndskrevne referat.

Endelig er optrykt webmasters hurtige noter umiddelbart efter generalforsamlingen

Forslag til behandling på generalforsamlingen (bør behandles efter behandling af den foreslåede vedtægtsændring, der vil fastsætte spilleregler for kommende vedtægtsændringer):

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der inden generalforsamlingen i 2016 skal gennemgå den håndbog, som Emdrup Grundejerforening i samarbejde med andre grundejerforeninger udsender denne sommer, om private fællesveje og med anbefalinger til indhold i vedtægter. På baggrund af denne gennemgang og evt. supplerende foreningsretligt materiale skal arbejdsgruppen til generalforsamlingen i 2016 fremsætte forslag til ændringer i foreningens vedtægter, således at disse kan vedtages på denne.


Og for en god ordens skyld, så skal en fortsættelse af foreningens webside vel i overensstemmelse med beslutningen sidste år drøftes. Vi anbefaler, at den fortsætter.

 

mvh

Hannibal Knudsen og Helle Toft

Emdrup Mosevej 13

Dette forslag er indleveret 11-05-2015 og har følgende ledsagende bemærkninger:

Som nævnt sidste år og i sidste mail, kunne vedtægterne nok godt trænge til en grundigere revidering, men egentlig bør en sådan revision behandles i en arbejdsgruppe.

Emdrup Grundejerforening har annonceret, at de sammen med andre store grundejerforeninger vil udgive en pjece om private fællesveje – herunder om de særlige forhold, som bør indeholdes i grundejerforeningers vedtægter. Der er også udgivet en ny bog om de særlige forhold vedr. private fællesveje.

Vi vil hermed konkretisere et forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe til bearbejdning af vedtægterne med referencer til denne kommende pjece og den omtalte bog.

Vi kan også se, at at netop disse spørgsmål også behandles på vejlaugsmødet 18. maj:

Klimatilpasning på de private fællesveje, herunder spørgsmål om vedtægtsændringer og eventuel tinglysning heraf v/Henrik Fischer

Håndbog for private fællesveje

 Et par hurtige noter fra generalforsamlingen

I formandens beretning blev bl.a. henstillet til at sørge for at fortovet har fuld bredde og at træer ikke skygger for de nye lysmasters lys. Fra Emdrup Grundejerforenings fælles vejlaugsmøde blev bl.a. fremhævet omtale af projekt ved Lyngbyvejen om regnvandssikring og den pjece om private fællesveje, som forventes udsendt i løbet af sommeren - se referatet af dette møde her, samt de tre bilag, som giver nogle foreløbige hovedlinjer om private fællesveje.

De foreslåede vedtægtsændringer om spilleregler for vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget og der blev som foreslået nedsat udvalg (Hannibal og Kjeld) til at gennemgå og til næste generalforsamling fremsætte forslag til vedtægtsændringer.

Et forslag om drøftelse af større renovering af vejene og/eller fortovene/kanstenene gav en længere drøftelse og endte med nedsættelse af udvalg bestående af Peter, Peter, Mads og Morten, som i løbet af sommeren skal fremkomme med forslag, som skal offentliggøres på hjemmesiden.

Der var fuld tilslutning til fortsættelse af hjemmesiden - og mange ideer til at anvende den i større omfang til kommunikation om nye initiativer.

De to afgående bestyrelsesmedlemmer blev hyldet for deres mangeårige indsats. Som ny kasserer blev valgt John Strandfelt og som ny sekretær blev valgt Peter Madsen.

Under evt. gennemgik et medlem et eksempel på en radonmåling, de havde fået foretaget i kælderen i vinteren 2013-14 med måleresultater mellem 2 og 6 gange så høje som de  fastsatte grænseværdier for radon. I sommeren 2014 blev installeret solfangerdrevet ventilationsanlæg i kælderen og nye målinger i vinteren 2014-15 viste lavere, men dog stadig høje værdier. I den efterfølgende drøftelse blev også henvist til omtalen af radon i slutningen af formandens beretning på Emdrup Grundejerforenings generalforsamling, hvor der dels blev nævnt eksempel fra Valby, dels Bispebjerg Lokaludvalgs ideer om tilsvarende initiativer i den kommende vintersæson. Der var stor interesse for at deltage i radommålinger, som skal foretages i vintersæsonen, og der var ønske om udveksling af erfaringer med radonmålinger. Erfaringer med radonmålinger og interesse for fælles initiativ til radonmålinger kan i løbet af sommeren fremsendes til webmaster@emdrupengogmosevej.dk, som vil samle og i til september på hjemmesiden give en anonymiseret oversigt og videregive til bestyrelsen.

De sidste par års vejfester vil også i år blive gentaget.