Vejhistorie

Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej er udstykket fra Emdrupgårds marker i 1918.

I begyndelsen af 1900-tallet skete en del udflytning af virksomheder og beboelse ud fra København til de nye områder i København som bl.a. kom fra det gamle Brønshøj Sogn. Denne tidlige udflytning var meget blandet og ukoordineret.

Dette skulle ændres i en mere planlagt udstykning i perioden op til 1920, som bl.a. omfatter vores veje.

Villabebyggelse skulle ske på de lavest placerede områder og etagebyggeri på de højest beliggende områder og virksomheder skulle  ikke blandes vilkårligt med boliger.

Der blev lavet stramme klausuler om vejes bredde, om særligt tilbagetrukne byggelinjer på parcellerne og om byggemodning af områderne og omkostningsfordelinger.

Som udgangspunkt blev vejene private fællesveje, der skulle vedligeholdes af grundejerforeninger.

Nedenstående kort viser Emdrup og vores veje omkring 1918 - og er hentet fra Kort og matrikelstyrelsens historiske kort på nettet

Ved udstykningen i 1918 var parcellerne ubebyggede, men fik i de første år bygget kolonihavehuse i baghaven. Foreningens medlemmer (de nye grundejere) boede andre steder i byen - især på Østerbro og Nørrebro med en lille overvægt af beboere på Øserbro. Se også kortet på dette link

Vejene skulle etableres med kørebane og fortove. Byggemodningen omfattede nedgravning af gasrør, kloakering, nedgravning af vandrør i vejene.

Vejene skulle have belægning og vedligeholdes. Fortovene tilsvarende.

Netop dette var opgaven for den nye forening i 1918.


I starten var Emdrupvej endnu i meget dårlig forfatning, hvilket førte til mange beklagelser både fra vores forening og fra Emdrup Grundejerforening.

Vejene fik slaggebelægning i 1922 og blev efter flere år asfalterede.

Der var mange forslag og planer om fortovene:

Der var flere gange ønsker om flisebelægning og tilbud blev flere gange indhentet.

Der var flere gange ønsker om asfaltering og tilbud blev flere gange indhentet.

Som bekendt endte det hele med en grusbelægning af fortovene.


Senere kom bl.a. fjernvarmeudgravninger i 1979, stillevejsordning i 1986, nedgravning af elkablerne i 2014 og senest ny vejbelægning i 2015/16

Nedenfor ses Københavns Kommunes kortudsnit fra 2007 over foreningens område:

Nedenfor findes facitlisten til den quiz, som blev benyttet ved 100-års-jubilæumsfesten lørdag den 1. september. Ved siden af facitlisten findes nogle knapper med links til kilder, hvor der kan læses lidt mere om svarene