2020

Indkaldelse til årets generalforsamling er omdelt til alle i postkasserne 18. maj 2020 og samme dag fremsendt som mail. I papirudgaven og mailudgaven fremgår tidspunkt. Se denne nederst på denne side.

8. juni modtog bestyrelsen forslag vedr. dagsordenens pkt. 4 om kontingent. Se dette efter referatet af generalforsamlingen Dette blev fremsendt som mail til medlemmerne 13. juni sammen med en justering af dagsordenens pkt. 6: 

6. Bestyrelsesvalg.

Formand på valg - Jakob villig til genvalg

Suppleant på valg 

Revisor på valg

I 2021 er sekretær og kasserer næste gang på valg.“

Jf vedtægterne paragraf 6 https://emdrupengogmosevej.dk/Foreningen/Vedtægter.html


Referatet fra generalforsamligen er godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingens dirigent og udsendt til medlemmerne 24. juni og optrykt nedenfor:


Bemærk vedr. dagsordenens pkt. 6, vedtægternes § 6, der sætter formand, suppleant og revisor på valg i lige år og sekretær og kasserer på valg i ulige år. Se vedtægterne på dette link


Og bemærk vedr. de mange henstillinger om støj en opsamling af henstillingerne på dette link


Og bemærk, at kontingentet, der vedtages på en generalforsamling er det kommende års kontingent og at vedtægternes § 3 fastsætter tidspunkt for opkrævning. Se dette link


Og bemærk iøvrigt også vedtægternes § 8 om de enkeltes ansvar for mere eller mindre forsætlige skader på vej og fortov. Se igen dette linkFra Martin, EE4, har bestyrelsen modtaget dette til behandling på generalforsamlingen:


“Jeg prøver igen i år 😃


Jeg vil under pkt. 4 som sædvanligt gerne diskutere kontingentets størrelse. Jeg vil foreslå at kontingentet nedsættes til kr. 540.

Subsidiært vil jeg foreslå et årligt kontingent på kr. 1000, såfremt der ikke er støtte til kr. 540.


Begrundelse for nedsættelse af kontingentet til kr. 540:


Hvis man opstiller et 30-års budget for grundejerforeningens udgifter, med afsæt i et konservativt estimat, ser jeg flg. udgifter for perioden 2021-2050:


• 27 “normale” år med udgift på anslået kr. 15.000, dvs i alt 405.000kr.

• 2 år med ekstraordinære udgifter, fx ved en ødelagt kloak eller ødelagte vejbump. Disse år budgetteres med kr. 80.000, dvs i alt 160.000kr.

• Endeligt budgetterer jeg med at der laves en større renovering allerede når vejen er 30 år (dvs i 2046), i form af en helt ny slidbane. Jeg mener entreprenøren anslog dette vil beløbe sig til kr. 400.000 (?)

• I budgettet er regnet med en intern rente på 0% og tilsvarende ingen inflation


>> Udgifterne de næste 30 år vil hermed løbe op på i alt 965.000kr, hvoraf vi den 31/12-2019 havde opsparet ca 370.000kr. Den manglende finansiering er således 595.000kr, hvilket svarer til ca 20.000kr årligt, svarende til kr 540 per grundejer.


Som yderlig begrundelse vil vi altid kunne hæve beløbet til fx 600kr (eller mere), såfremt vi ser behov for dette.

Forrentning af foreningens formue er ikke længere en bevæggrund for en stor opsparing.PS: Var der en idé at ændre opkrævningstidspunktet til midt på året, fx til den 1. juli? - Hermed vil betalingen foregå midt på året, hvorved det er tydeligt hvilket år man betaler for. Og i øvrigt vil betalingen ligge naturligt, kort efter årets generalforsamling, hvor det foregående års regnskab samt “kommende” årsbudget også gennemgås og vedtages.Skriv endelig hvis der er brug for uddybning. Og måske har jeg overset noget - men det kan vi jo også tage på generalforsamlingen den 18. juni 😃De bedste hilsner,


Martin

Emdrup Engvej 4“