Radonmålingsprojekt Bispebjerg

På generalforsamlingen 28. maj 2015 blev bl.a. orienteret om en radonmåling og der blev også henvist til et planlagt radonprojekt i Bispebjerg

Det vil være muligt snarest at melde sig som interesseret i at blive udvalgt til deltagelse i projektet, fx gennem formanden for Emdrup Grundejerforening.


På generalforsamlingen i maj 2015 i Emdrup Grundejerforening blev bl.a. omtalt, at

"Der er planer om i Bispebjerg ved lokaludvalget at gennemføre et Radonprojekt.

Radon er en radioaktiv gasart der findes overalt i jorden. Gassen kan især måles i kælderrum ved opstigning gennem små utætheder i fundamentet. Der er planer om at kortlægge radonniveauerne i hele Bispebjerg. I praksis sker det ved udlevering af målere, der skal stå i boligen i ca. 100 dage hen over fyringssæsonen. Herefter skal målingerne analyseres. I vores område kan det meget vel være relevant for husejere, der har en kælder, at få foretaget en måling. Det er gratis. Er man interesseret kan man melde sin interesse hos bestyrelsen."


På mødet i Bispebjerg lokaludvalg 27-08-2015 blev disse planer drøftet med bl.a. følgende bemærkninger:

"RADON I VILLAKVARTERENE

Problemstilling

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der forekommer overalt i jorden. Gasarten kan især måles i kælderrum ved opstigning gennem små utætheder i fundamen-tet. Indholdet af radon afhænger af, hvor meget radon der er i undergrunden under huset, om fundamentet er tæt og om der er en god udluftning. I nyere huse vil der blive etableret en radonmembran allerede i byggefasen.


Projektet har været gennemført i andre bydele med succes i relation til omtale og delta-gelse af borgere. Formålet med projektet er, at få kortlagt radonniveauet i bydelen, og efterfølgende information og rådgivning om, hvordan man håndterer eventuelt højt ni-veau af radon.


Der vil blive målt radon i cirka 20 huse i Bispebjerg bydel. Udover kortlægningen vil der blive afholdt et borgermøde med radoneksperter fra Statens Byggeforskningsinstitut, hvor der vil blive formidlet hvordan man praktisk kan reducere radonindholdet i boligen. Mødet henvender sig både til borgere der fået målt radonniveauet og til borgere der øn-sker mere viden om problemstillingen. Der vil også blive udarbejdet informationsmateria-le, som f.eks. bydelens grundejerforeninger kan gøre brug af.


Projektet gennemføres i samarbejde med Det Økologiske Råd og Statens Byggeforsk-ningsinstitut.

Det Økologiske Råd står for udvælgelsen af egnede huse og den praktiske gennemførelse af målingerne (målerne skal stå i boligen 60 dage hen over fyringssæsonen).


Bymiljøudvalget nedsætter en arbejdsgruppe som løbende samarbejder og sparrer med projektlederen fra Det Økologiske Råd. Projektet forventes opstartet i november 2015 og afsluttes sommeren 2016"


Formanden for Emdrup Grundejerforening, Lennart Frandsen, har efterfølgende meddelt, at

Radonprojektet blev vedtaget af Lokaludvalget og der blev afsat penge til det. Det bliver gennemført i slutningen af 2015 og i begyndelsen af 2016.

Der bliver udvalgt 20 ejendomme. 7 medlemmer i Emdrup Grundejerforening har jeg noteret som interesserede. Hvordan udvælgelsesproceduren bliver ved jeg ikke endnu. Der kommer formentlig en annoncering i Bydelsavisen