2015


Pr. 28. maj 2015:

Love

for

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening


§ 1 Enhver grundejer på Emdrup Engvej og Mosevej er medlem af foreningen


Hvert medlem får af kassereren, når kontingent er betalt, en kvittering, der er gældende som medlemskort.


§ 2 Foreningens formål er vedligeholdelse af nævnte veje samt varetagelse af medlemmernes interesser.


§ 3 Foreningens midler frembringes ved en på generalforsamlingen fastsat ydelse. Denne ydelse forfalder til betaling d. 30. september. Kassereren opkræver ydelsen i oktober. - Bliver ydelsen ikke betalt inden årets udgang, kan denne efter bestyrelsens skøn inddrives ved inkasso eller udlæg i ejendommen. Omkostningerne betales af medlemmet.


§ 4 Foreningens midler anvendes til vedligehold af vejene samt til administration, repræsentation, juridisk bistand o. lg.


§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal fremgå af indkaldelsen.

Såfremt der er forslag til ændringer af foreningens love, skal dette fremgå som selvstændigt punkt på dagordenen, og forslaget skal fremsendes sammen med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde 8 dage for denne.

Forslag fra medlemmer til ændringer af foreningens love skal dog være formanden i hænde senest 10. april forud for en ordinær generalforsamling, således at dette kan fremgå som punkt på dagsordenen og forslaget udsendes sammen med indkaldelsen.


Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med 8 dages varsel, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 12 medlemmer indgiver begæring derom. Begæringen skal være vedlagt de forslag, der ønskes behandlet, herunder eventuelle forslag til ændring af foreningens love, således at de kan udsendes sammen med indkaldelsen.


Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Står stemmer lige, er formandens stemme afgørende. Ændring af foreningens love kræver dog at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvert matrikelnr. har kun 1 stemme.


§ 6 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 1 formand, 1 kasserer og en sekretær. Der vælges en revisor og en suppleant. - Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. l lige år afgår formand, revisor og suppleant, i ulige år afgår kasserer og sekretær.


§ 7 Foreningens midler administreres af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen. Kassereren fører regnskabet, og dette forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Det udsendes samtidig med, at der indkaldes til generalforsamlingen.


Kassebeholdningen må ikke overstige 500 kr.. Hvad der findes af midler herover indsættes i bank. Kassereren eller formanden kan ved underskrift på check eller giro betale foreningens regninger.


Beløb over de budgetterede udgifter anbringes i Statsobligationer i depot. Til depotet knyttes en særskilt konto. Salg af værdipapirer samt udtræk på depotkontoen kræver både formandens og kassererens underskrift. - Alternativt kan pengene anbringes på en statsgaranteret højrentekonto, såfremt den efter bestyrelsens vurdering giver et bedre afkast end obligationerne. Udtræk fra kontoen kræver formandens og kassererens underskrift.


Revisoren har til enhver tid ret til at fordre sig kassebeholdningen forevist og fordre dokumentation for beholdning af obligationer og indestående i bank. Et sådant eftersyn skal revisoren foretage mindst en gang årligt, og en bemærkning herom påføres regnskabet.


§ 8 Bestyrelsen fremsætter forslag for generalforsamlingen om forbedringer eller istandsættelse af foreningens veje og fortove. - Fortovene langs vejene er oprindeligt anlagt grusbelægning. I tidens løb har medlemmer anlagt overkørsler, fliser eller asfaltbelægning af varierende kvalitet for egen regning. Vedligeholdelse af disse sker for egen regning. Hvor en asfaltbelægning er af så ringe kvalitet, at medlemmet ikke ønsker at vedligeholde den, skal medlemmet betale for at få asfalten fjernet, og foreningen betaler for udlægning af rødlersgrus. - Bestyrelsen har pligt til at påse. at veje og fortove holdes i forsvarlig og renlig stand, og at påtale overfor grundejerne forsømmelser med hensyn til renholdelse. - Såfremt nogen sidder et 2 gange givet påbud overhørig, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for vedkommende grundejers regning.


§ 9 Ved disse loves vedtagelse ophæves alle hidtil gældende love og vedtægter for foreningen.


Vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2015 med ikrafttræden ved vedtagelsen


NB! Kursiv angiver ændringerne i vedtægterne 28. maj 2015.